Voor welke belastingen wordt de WOZ waarde gebruikt?

Leestijd: 6 minuten

Waarom maakt u bezwaar tegen de hoogte van de WOZ waarde? Dit kan verschillende redenen hebben, maar de belangrijkste reden voor velen is toch wel de belastingheffing. De WOZ waarde wordt door zowel gemeenten, waterschappen en de belastingdienst gebruikt voor de heffing van verschillende belastingen. Hoe lager de WOZ waarde des te lager de te betalen belasting. U bespaart met een WOZ verlaging van slechts een paar duizend euro al snel honderden euro’s aan belastingheffingen. Maar bij welke belastingen speelt de WOZ waarde eigenlijk een rol?

De WOZ waarde heeft invloed op de volgende belastingen:

Gemeentebelastingen

De meest bekende is natuurlijk de gemeentebelasting. Jaarlijks ontvangt iedereen die in Nederland een onroerende zaak bezit een WOZ beschikking. Op deze WOZ beschikking staat de nieuwe vastgestelde waarde van uw object en het door u te betalen bedrag aan onroerendezaakbelasting (OZB). Het te betalen bedrag aan OZB is een percentage van de vastgestelde WOZ waarde. Elk jaar stelt de gemeenteraad verschillende OZB-tarieven vast. Zo is het OZB-tarief voor de eigenaren van een woning anders als het OZB-tarief voor de eigenaren van een niet-woning of de gebruikers van een niet-woning.

Heeft u bijvoorbeeld een woning van €230.000,00 en het door de gemeenteraad vastgestelde woningtarief is 0,17% dan moet u € 391,00 aan OZB betalen.

Bent u huurder van een woning dan betaalt u geen OZB. Per oktober 2015 kunt u wel een beschikking opvragen als huurder en sinds 2016 ontvangt u jaarlijks een WOZ beschikking. De WOZ waarde wordt, als een van meerdere onderdelen, namelijk sinds dat jaar bij een huurwoningen gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de huur. U kunt de maximale huur van uw huurwoning berekenen via de website van de Rijksoverheid.

Afvalstoffenheffing/rioolheffing: naast de onroerendezaakbelasting gebruiken sommige gemeenten de WOZ waarde als uitgangspunt voor de afvalstoffenheffing/rioolheffing. Ook kan de gemeente de grootte van een huishouden of de hoeveelheid afgevoerd water als grondslag nemen. De gemeente is vrij om zelf de grondslag te bepalen. De hoogte van de heffing verschilt per gemeente en is afhankelijk van de uit te voeren taken.

Waterschapsbelasting

Waterschapsbelasting wordt geheven door de Nederlandse waterschappen. Nederland telt in totaal 22 verschillende Waterschappen. Elke waterschap stelt zijn eigen belastingtarief vast. Het waterschap maakt gebruik van twee verschillende heffingen, te weten ‘watersysteemheffing gebouwd’ en ‘watersysteemheffing ongebouwd’. Watersysteemheffing gebouwd bent u verschuldigd als u eigenaar bent van 1 of meerdere gebouwen. U betaalt dan een percentage van de WOZ waarde. Bij de watersysteemheffing ongebouwd bent u eigenaar van een stuk grond en betaalt u per hectare. Waterschappen gebruiken de belasting die zij ontvangen voor het beheer van dijken, gemalen en sluizen. Ook zorgen zij met de zuiveringsheffing voor het zuiveren van afvalwater.

Rijksbelastingen

Tot slot maakt ook de Belastingdienst gebruik van de WOZ-gegevens. Zo is WOZ waarde bepalend voor:

  • Inkomstenbelasting (eigenwoningforfait)
  • Vermogensbelasting
  • Schenk- en erfbelasting

Inkomstenbelasting (Box 1): een eigen woning is een waardevol bezit en dat vindt ook de Belastingdienst. De Belastingdienst ziet een eigenwoning als een vorm van inkomen. Bij de aangifte inkomstenbelasting dient u dan ook een bepaald bedrag van de WOZ waarde bij uw inkomen in box 1 op te tellen, het eigenwoningforfait. De hoogte van het eigenwoningforfait is een rekensom waarbij de WOZ waarde wordt vermenigvuldigd met een door de Belastingdienst vastgesteld percentage van de WOZ waarde. Dit percentage kunt u terugvinden op de website van de Belastingdienst en kan jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. Wordt de WOZ waarde naar aanleiding van een bezwaar verlaagd, dan geeft uw gemeente dit automatisch door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst past vervolgens het eigenwoningforfait aan. Indien de Belastingdienst het eigenwoningforfait niet aanpast kunt u hiertoe een verzoek indienen.

Heeft u bijvoorbeeld een woning van €230.000,00 en het wettelijk vastgestelde percentage voor 2016 is 0,75% dan moet u €1.725,00 eigenwoningforfait optellen bij het inkomen in box 1.

Vermogensbelasting (Box 3): ook over die tweede woning of dat vakantiehuisje waar u zo hard voor hebt gewerkt betaalt u belasting, namelijk vermogensbelasting. Vermogensbelasting, ook wel box 3 genoemd, is de belasting die u betaalt over het rendement van het eigen vermogen. Spaargeld, beleggingen, een tweede woning of vakantiehuisje vallen onder het vermogen en moeten dus bij de inkomstenbelasting aangegeven worden in box 3. Onder tweede woning verstaan we een woning waarin niet hoofdzakelijk wordt gewoond. Betreft de tweede woning een recreatiewoning dan dient u de WOZ waarde volledig bij het eigen vermogen te tellen. Wordt de tweede woning permanent verhuurt dan dient u een percentage (het percentage is afhankelijk van de hoogte van de huur, ook wel leegwaarderatio genoemd) van de WOZ waarde bij het vermogen in box 3 op te tellen.

Schenk- en erfbelasting: wanneer u een woning erft of krijgt geschonken, dan moet hierover erf- of schenkbelasting betaald worden. Allereerst moet er worden vastgesteld hoeveel de woning waard is, de WOZ waarde vormt hiervoor het uitgangspunt. Er wordt gekeken naar de WOZ waarde van het jaar waarin de woning wordt geschonken of wordt geërfd. Sinds 2012 is het ook mogelijk om naar de WOZ waarde van de beschikking van het jaar daarop te kijken. Het is dan ook zinvol om de laagste van die twee WOZ waarden toe te passen om op deze manier zo min mogelijk schenk- of erfbelasting te betalen. Is de WOZ waarde van het jaar daarop nog niet bekend, dan geeft u de meest recente WOZ waarde op. Blijkt uiteindelijk de waarde in het nieuwe belastingjaar lager te liggen of de waarde wordt naar aanleiding van een bezwaar verlaagd dan kunt u bij de Belastingdienst een verzoek indienen om de aanslag te corrigeren. Dit kan ook als de bezwaartermijn al is verlopen.

Belasting besparen?

Het is belangrijk om de WOZ waarde goed te controleren. Het belang van een correcte WOZ waarde is groot als u nagaat dat de waarde gekoppeld is aan alle bovenstaande belastingen. En belasting, daarvan betaalt u natuurlijk het liefst zo weinig mogelijk! Twijfelt u over de WOZ waarde? Wij van JUIST zijn gespecialiseerd in de Wet WOZ en helpen u geheel kosteloos. Vul de WOZ check op deze website in en u weet meteen of u bezwaar kunt maken.