Nieuw regeerakkoord! Wat betekent dit voor u?

Leestijd: 9 minuten

Leuk zo’n nieuw regeerakkoord maar wat voor invloed heeft dit eigenlijk voor uw WOZ gerelateerde belastingen?

Forse veranderingen bij de WOZ gerelateerde belastingen

In de vermogensrendementsheffing (Box 3) wordt sneller aangesloten op het werkelijke rendement van spaartegoeden en het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd van 25.225 euro naar 30.000 euro (60.000 euro voor paren). (2.5 Hervorming belastingstelsel)

Wopke Hoekstra, minister van Financiën, draagt zorg voor de verhoging van het heffingsvrije gedeelte. Het heffingsvrije gedeelte wordt verhoogd van 25.225 euro naar 30.000 per persoon. Heeft u een tweede woning in binnen of buitenland dan krijgt u een vrijstelling van 30.000 op uw vermogen waar deze tweede woning onderdeel van uit maakt. De waarde van de tweede woning is gebaseerd op de vastgestelde WOZ waarde. Net als bij het eigenwoningforfait is ook hier een dubbelvoordeel te behalen door een hogere vrijstelling maar ook een verlaging van de WOZ waarde.

De statutaire tarieven in de vennootschapsbelasting gaan in stappen van 20% en 25% naar 16% en 21% per 2021. (2.5 Hervorming belastingstelsel)

En

Beperken afschrijving gebouwen in eigen gebruik in de Vpb. Door de maatregel mogen Vpb-ondernemers een gebouw in eigen gebruik afschrijven tot maximaal 100% van de WOZ waarde.

Over de winst (minus de verrekenbare verliezen) betaalt een onderneming vennootschapsbelasting (Vpb). Deze belasting gaat in het nieuwe regeerakkoord in stappen naar beneden zodat deze in 2021 verlaagd is tot 16% voor een winst tot 200.000 en 20% voor alles daarboven. Ondernemers voor de vennootschapsbelasting mogen een gebouw in eigen gebruik afschrijven op de winst. Met de nieuwe wetswijziging mag slechts tot de volledige WOZ waarde worden afgeschreven, voorheen was dit 50% van de WOZ-waarde. De afschrijving wordt hierdoor enorm beperkt waardoor de winst van de onderneming, waarover belasting betaalt moet worden, hoog blijft. De verlaging van het vpb tarief weegt echter niet op tegen de beperking op de afschrijving. Het correct vaststellen van de WOZ waarde is dan ook van groot belang.

De opbrenst van de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt volledig gebruikt om de eigenwoningbezitters te compenseren door verlaging van het eigenwoningforfait. De regeling ‘geen of beperkte eigen woningschuld’ wordt de komende 20 jaar stapsgewijs afgebouwd. (2.5 Hervorming belastingstelsel)

De Wet Hillen is voor particuliere woningbezitters die hun hypotheek geheel of nagenoeg geheel afgelost hebben een financieel voordeel. Het eigenwoningforfait hoeft niet bij het inkomen opgeteld te worden als het eigenwoningforfait hoger is dan de hypotheekrente. Echter wordt deze wet door de nieuwe maatregelen binnen nu en 30 jaar gefaseerd afgebouwd. Het eigenwoningforfait wordt in het nieuwe regeerakkoord welleswaar verlaagd naar 0,6% van de WOZ waarde, maar de woningbezitter zonder hypotheek dient het eigenwoningforfait wel te gaan betalen. Ruim 1 miljoen van Nederlandse huishoudens maakt op dit moment gebruik van de Wet Hillen en zijn dus de dupe van deze nieuwe maatregel.

Ook op de woningmarkt verandert er van alles

Het Kabinet zal in overleg met medeoverheden, woningcorporaties en andere stakeholders afspraken maken over het aanjagen van de woningbouwproductie. (2.3 Wonen, Woningbouw)

De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Wonen, Kajsa Ollongren, zal in overleg met stakeholders de woningbouwproductie in Nederland gaan aanjagen. Dit betekent dat er meer woning op de woningmarkt komen om in eerste instantie de aantrekkende vraag te beantwoorden. Het keerpunt hiervan is dat dit in sommige gebieden kan leiden tot een overschot aan woningen en een verschuiving van vraag. Dit heeft als gevolg dat met name de veelal oudere woningen of woningen met gebreken nog meer onverkoopbaar worden. Gemeenten dienen hier met het vaststellen van de WOZ waarde extra rekening mee te houden.

Doelgroepen en differentiatie zijn eveneens onderdeel van de opgave. Het woningaanbod moet meebewegen met de veranderende eisen en wensen. (2.3 Wonen, Woningbouw)

De overheid geeft in het nieuwe regeerakkoord aan dat er meer meebewogen moet worden met de vraag van de markt qua type woning. De doelgroepen waarop beter ingespeeld dient te worden zijn o.a. ouderen, studenten, singles en gehandicapten. Voor deze doelgroepen zijn andere type woningen gewenst en omdat deze groepen groeien voldoet het huidige woningaanbod niet. Met als gevolg dat er voor bepaalde type woningen steeds minder vraag komt. Dit heeft een negatieve invloed op de waarde en daarmee dient dan ook rekening gehouden te worden met het vaststellen van de WOZ waarde.

Het percentage waartegen hypotheekrente mag worden afgetrokken wordt in stappen van 3 procentpunt per jaar verlaagd totdat het basistarief is bereikt. De opbrengst van de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek wordt volledig gebruikt om de eigenwoningbezitters te compenseren door verlaging van het eigenwoningforfait. (2.3 Wonen, Koopwoningmarkt)

In de plannen staat dat de hypotheekrente aftrek steeds verder wordt ingeperkt. Hierdoor krijg je steeds minder hypotheekrente terug en om dat verschil te compenseren gaat de overheid het eigenwoningforfait verlagen. Het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ waarde welke de inkomsten wordt opgeteld voor de inkomstenbelasting, box 1. Het eigenwoningforfait is een forse bijtelling op de inkomstenbelasting. Het is dan ook goed om te lezen dat het tarief wordt verlaagd van 0,75% naar 0,60%. Deze verlaging werkt dus in het voordeel van de belastingbetaler. Om nog meer belastingvoordeel te halen is het van belang dat de WOZ waarde correct is vastgesteld. Een verlaging van de vastgestelde WOZ waarde levert dus naast het verlaging van het tarief ook nog extra belastingvoordeel op.

Aan het eind van de kabinetsperiode zullen nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen in de regel niet meer op gas verwarmd worden. … Daarmee is in 2021 een substantieel deel van de jaarlijkse nieuwbouw en de woningvoorraad aardgasvrij. (2.3 Wonen, Verduurzaming van de gebouwde omgeving)

Ook onderdeel van de woonportefeuille van Kajsa Ollongren is de nieuwe maatregel van het kabinet dat nieuw te bouwen woningen vanaf 2021 gasvrij gebouwd moeten worden. Een gasvrije woning is substantieel voordeliger in de energiekosten, dit wordt beaamd doordat de nieuwe regering de kosten voor aardgas omhoog schroeft en voor elektriciteit naar beneden brengt. Hierdoor zullen woningen die zijn aangesloten op het gasnet op den duur minder interessant worden voor potentiële kopers, dit werkt door in de vaststelling van de WOZ waarde. Het wordt voor huizenbezitters immers voordeliger een huis te kopen zonder aardgasaansluiting waardoor woningen met aardgas significant minder aantrekkelijk worden en de waarde zeer waarschijnlijk afneemt.

Uitgewerkt zal worden welke vormen van gebouw-gebonden financiering gebruikt zullen worden om besparingsopties aantrekkelijk te maken voor particuliere woningeigenaren. (2.3 Wonen, Verduurzaming van de gebouwde omgeving)

Bestaande woningen moeten in de toekomst meer energieneutraal gemaakt worden. Wat houdt dit dan in? Er zijn verschillende energieprestatie-eisen (EPC) om te voldoen aan de verduurzaming van de wereld. De overheid zal het aantrekkelijker maken voor particuliere woningeigenaren om onze groen aardbol instant te houden. Hierdoor worden een aantal vormen voor financiering voor besparingsopties, zoals extra isolatie, zonnepanelen, het inbouwen van een warmtepomp uitgewerkt. Door deze besparingsopties werkt u hieraan mee en ontvangt u een beter energielabel. Een laag energielabel is ongunstig voor de waarde van uw pand en dus een negatieve factor in de vaststelling van de WOZ waarde.

Bezit u een gemeente- of rijksmonument?

Monumenten, kunstwerken en archieven willen we beschermen… Particuliere monumentenbezitters blijven financieel gesteund worden. (1.5 Cultuur)

Arie Slob, de nieuwe minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zal zich in het nieuwe kabinet ontfermen over onder andere de rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten. Het is fijn om te lezen dat particuliere monumenten bezitters ook in de toekomst financieel gesteund worden bij de instandhouding en onderhoud van hun object. Echter door de vaak langslepende aanvragen voor de aanpassingen en de hoge kosten voor onderhoud aan gemeente- en/of rijksmonumenten blijft dit een negatieve invloed hebben op de WOZ waarde van dit type panden.

Woningcorporaties moeten in de toekomst rekening houden met…

Corporaties die investeren in verduurzaming komen in aanmerking voor een korting op de verhuurdersheffing. (2.3 Wonen, Huurmarkt)

Naast de particuliere bouw is Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Wonen, ook verantwoordelijk voor de verduurzaming van corporaties. Wanneer een corporatie niet verduurzaamd krijgen ze geen korting op de verhuurderheffing. In het regeerakkoord staat dat de verlaging van de verhuurderheffing afhankelijk is van de hoogte van de investeringen die te maken hebben met de verduurzaming van de verhuurde woningen. Wanneer deze investering niet wordt gedaan wordt er geen korting verleend en dienen zij de volledige verhuurderheffing te betalen. De verhuurderheffing is afhankelijk van de WOZ waarde. De verhuurderheffing is de heffing die een corporatie betaalt over de totale WOZ waarde van haar woningbezit.

Ook voor zorginstellingen veranderen de regels

Wanneer het thuis niet meer gaat, moeten ouderen kunnen rekenen op goede zorg in een verpleeghuis….De inzet op kwaliteitsverbetering vraagt ook om een andere manier van werken en organiseren: kleinschalig, vraaggericht, innovatief, met minder regels en meer vertrouwen in de zorgprofessionals. Dit moet daadwerkelijk leiden tot een aantoonbare verbetering van kwaliteit. Bestuurders worden daarop beoordeeld. (1.4 Zorg)

Zorgpanden die er nu zijn moeten wellicht in de toekomst veranderen om aan deze eisen te voldoen. Dit vergt grote investeringen van zorginstellingen. Bruno Bruins de nieuwe minister van Medische Zorg is verantwoordelijk voor het toepassen van deze nieuwe maatregel. Panden die niet aan deze eisen kunnen voldoen worden functioneel meer afgeschreven en dus voor de Wet WOZ minder waard, gemeente dienen hier bij het vaststellen van de WOZ waarde rekening mee te houden. Houdt de gemeente hier voldoende rekening mee bij het vaststellen van de WOZ waarde? In dit geval is een correcte vaststelling van de WOZ waarde van groot belang.

Om de schaarse capaciteit aan zorgpersoneel optimaal te benutten voor zorg en aandacht voor cliënten en patiënten, is het wenselijk digitaal ondersteunde zorg gericht in te zetten en de verspreiding van innovatieve werkwijzen (e-health) te bevorderen, zowel thuis als in het verpleeghuis. (1.4 Zorg)

Verpleeghuizen moeten behoorlijk investeren in hun gebouwen om aan de e-health maatregel te kunnen voldoen. Deze aanpassingen aan het gebouw zijn grotendeels niet bepalend voor de WOZ waarde waardoor gemeenten dit niet mogen meenemen in de vaststelling. Dit valt namelijk grotendeels onder de werktuigenvrijstelling.

Procedure opstarten?

Bent u bang dat een of meerdere van deze nieuwe maatregelen negatief effect hebben op uw WOZ waarde laat ons dan kosteloos uw waarde controleren of neem contact met ons op.