Gemeente Amsterdam weigert ten onrechte om gevraagde WOZ beschikking te geven

Leestijd: 4 minuten

Belanghebbende was het jaar 2015 medegerechtigd tot het erfpachtrecht betreffende de onroerende zaak. De heffingsambtenaar van gemeente Amsterdam heeft de beschikking voor het jaar 2015 gezonden aan degene met wie belanghebbende medegerechtigd is tot het erfpachtrecht. Eigenaar van de grond waarop het erfpachtrecht rust, is gemeente Amsterdam. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam heeft in mei 2017 aan erfpachters als belanghebbenden de mogelijkheid geboden over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht of over te gaan tot afkoop van het erfpachtrecht, waarbij de hoogte van de canon of de afkoopsom wordt bepaald door de laagste van de waarden van de woning volgens de WOZ-beschikkingen voor de jaren 2015 en 2016.

Belanghebbende heeft vervolgens in 2017 met een beroep een aanvraag ingediend tot afgifte van een WOZ-beschikking voor de woning voor het jaar 2015 op haar naam. De heffingsambtenaar heeft afgifte van de beschikking geweigerd met als motivering dat de aanvraag te laat is ingediend. Het tegen de weigering ingestelde bezwaar heeft hij niet-ontvankelijk verklaard.

De heffingsambtenaar heeft ten onrechte geweigerd de door belanghebbende gevraagde beschikking te geven. De uitspraken van het Hof, de Rechtbank en de heffingsambtenaar moeten worden vernietigd. De heffingsambtenaar moet worden opgedragen aan belanghebbende de gevraagde beschikking te geven.

Voor het Hof was in geschil of het bezwaar terecht niet-ontvankelijk is verklaard en of belanghebbende recht heeft op de gevraagde beschikking. Volgens belanghebbende kan dat recht worden ontleend. Volgens de heffingsambtenaar belet de in de Wet WOZ vermelde termijn dat de gevraagde beschikking wordt gegeven. Aangezien het verzoek van belanghebbende is gedaan na 2016, zou een op dat verzoek gegeven beschikking niet in de plaats kunnen komen voor het jaar 2015 aan de medegerechtigde van belanghebbende gegeven beschikking. Reeds op die grond heeft de heffingsambtenaar terecht geconcludeerd dat hij niet aan het verzoek van belanghebbende tegemoet kon komen.

Sinds 1 oktober 2015 dient een dergelijke beschikking te worden gegeven aan eenieder die aannemelijk maakt een belang te hebben bij de vastgestelde waarde van een onroerende zaak. Van een belang is sprake als het waardegegeven op grond van een wettelijk voorschrift wordt gebruikt, en de belanghebbende door dit gebruik in zijn individuele belang kan worden geraakt.

Er doet zich hier een geval voor waarin de gemeente Amsterdam in haar privaatrechtelijke hoedanigheid van erfverpachter gebruik maakt van een waardegegeven dat de heffingsambtenaar van diezelfde gemeente eerder op grond van de Wet WOZ heeft vastgesteld en toen niet aan de tot de woning medegerechtigde belanghebbende heeft bekendgemaakt. Door zelf het waardegegeven voor een eigen belang te gebruiken ten opzichte van een belanghebbende die tegen dat waardegegeven geen bezwaar en beroep heeft kunnen instellen, behoort de gemeente niet te kunnen beletten dat die belanghebbende tegenover de heffingsambtenaar van de gemeente een beroep op artikel 28, lid 1, Wet WOZ zou kunnen doen. Daarom moet het onderhavige object op één lijn worden gesteld met het geval waarin het waardegegeven op grond van een wettelijk voorschrift wordt gebruikt. Aangezien belanghebbende medegerechtigd is tot het erfpachtrecht dat met gebruik van het waardegegeven eeuwigdurend kan worden of afgekocht kan worden, kan niet anders worden geoordeeld dan dat eveneens is voldaan aan de eis van artikel 28, lid 1, Wet WOZ dat belanghebbende door dit gebruik in haar individuele belang kan worden geraakt.

Heeft u van Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam in mei 2017 de mogelijkheid geboden gekregen over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht of over te gaan tot afkoop van het erfpachtrecht, waarbij de hoogte van de canon of de afkoopsom wordt bepaald door de hoogte van de waarde van de woning volgens de WOZ-beschikkingen voor de jaren 2015 en 2016? Dan heeft u conform deze jurisprudentie de mogelijkheid tot afgifte van een WOZ-beschikking voor de woning voor het jaar 2015 op uw naam en het daarbij behorende recht om bezwaar en beroep in te dienen tegen de hoogte van deze WOZ-beschikking.