Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Previcus B.V. handelend onder de naam JUIST.

Artikel 1 Algemeen

JUIST is een handelsnaam van Previcus Vastgoed. JUIST heeft ten doel het verlenen van rechtsbijstand en juridische adviezen, het verrichten van taxaties en werkzaamheden inzake de Wet waardering onroerende zaken, lokale heffingen, basisregistraties en overige taxaties van onroerende zaken in de breedste zin van het woord, op grond van welke titel dan ook.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zullen uitdrukkelijk van toepassing zijn op opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers/cliënten, behoudens indien en voor zover JUIST met een opdrachtgever/cliënt schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomt.
 2. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 3. Door de opdrachtgever/cliënt ingeroepen algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij JUIST deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3 Aansprakelijkheid en reclame

 1. JUIST is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade verband houdende met de uitvoering van een opdracht voor opdrachtgever/cliënt, behalve wanneer deze wordt veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. De opdrachtgever/cliënt vrijwaart JUIST tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld in het eerste lid.
 3. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 30 dagen na de eerste mogelijkheid tot kennisneming van het gebrek schriftelijk aan JUIST te worden medegedeeld. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever/cliënt niet op.
 4. Indien de reclame niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van opdrachtgever/cliënt in verband met de reclame.
 5. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen zes maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 4 Opdrachten

 1. Een opdracht wordt eerst geacht door JUIST te zijn aanvaard na schriftelijke bevestiging, dan wel, bij ontbreken daarvan, nadat door JUIST met de opgedragen werkzaamheden een feitelijke aanvang is gemaakt.
 2. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door JUIST.
 3. Bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt/opdrachtgever is JUIST gerechtigd om derden in te schakelen. Hierover zal tevoren zoveel mogelijk met opdrachtgever/cliënt worden overlegd. Iedere eigen aansprakelijkheid van JUIST voor een tekortkoming van ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is JUIST gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens zijn opdrachtgevers te aanvaarden.
 4. JUIST is te allen tijde bevoegd om een opdracht te weigeren of tussentijds terug te geven aan haar opdrachtgever/cliënt.
 5. De door JUIST te verrichten werkzaamheden zijn aan te merken als een inspanningsverbintenis. JUIST zal te allen tijde betrachten het voor de
  opdrachtgever/cliënt beste resultaat te behalen maar kan daarop geen garantie geven.

Artikel 5 Gegevensverstrekking

 1. De opdrachtgever/cliënt draagt er zorg voor dat alle benodigdheden, waarvan JUIST aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan JUIST worden verstrekt. Indien de benodigdheden voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig aan JUIST zijn verstrekt, heeft JUIST het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. JUIST is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat JUIST is uitgegaan van door de opdrachtgever/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor JUIST kenbaar hoorde te zijn.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

 1. Verstrekte opdrachten worden door JUIST uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever. Aan de wijze waarop al dan niet uitvoering is gegeven aan die door de cliënt/opdrachtgever verstrekte opdracht, kunnen derden geen rechten ontlenen. De cliënt/opdrachtgever vrijwaart JUIST tegen aanspraken van derden dienaangaande. JUIST behoudt alle rechten van intellectuele eigendom. Opdrachtgever/cliënt
  is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JUIST, niet gerechtigd tot het vermenigvuldigen, openbaar maken of ter kennis brengen van rapporten, presentaties, adviezen, materialen, teksten enz. die opdrachtgever/cliënt als gevolg van de opdracht van de vennootschap heeft ontvangen. Opdrachtgever/cliënt vrijwaart JUIST van alle aanspraken van derden indien opdrachtgever/cliënt dit verbod overtreedt. Ook bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst blijft het bepaalde in lid 1 en 2 onverkort geldend.

Artikel 7 Declaratie

 1. In onderling overleg kunnen door JUIST en opdrachtgever/cliënt afspraken worden gemaakt over de hoogte van de vergoeding voor de desbetreffende opdracht. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door de aan de opdracht bestede tijd te vermenigvuldigen met het uurtarief en het saldo te vermeerderen met de verschotten en omzetbelasting. Daarnaast worden de externe kosten alsmede de overige bijkomende kosten doorberekend aan de opdrachtgever/cliënt.
 2. De declaratie vindt periodiek plaats in door JUIST te bepalen termijnen.

Artikel 8 No cure, no pay

 1. Opdrachtgever/cliënt en JUIST kunnen overeenkomen dat de opdracht, ongeacht de uitkomst ervan, op basis van ‘no cure, no pay’ wordt verricht. Indien een dergelijke afspraak wordt gemaakt, wordt dit bevestigd in de opdrachtbevestiging.
 2. Bij een positieve uitkomst van de opdracht, wordt een proceskostenvergoeding toegewezen. Deze proceskostenvergoeding komt in het geval van een ‘no cure, no pay’- afspraak toe aan JUIST. De vergoeding betreft een wettelijk vastgesteld, forfaitair bedrag. De hoogte van de vergoeding is opgenomen in de uitspraak. Dit bedrag dient te worden voldaan door het overheidsorgaan dat het aan de opdracht ten grondslag liggende besluit heeft genomen.
 3. Enkel in het geval het desbetreffende overheidsorgaan bovenvermelde proceskostenvergoeding ten onrechte aan opdrachtgever/cliënt overmaakt, verplicht deze zich het bedrag voor de vergoeding van de proceskosten, zoals bedoeld onder lid 2, en vermeld in de artikelen 7:15 Awb en 8:75 Awb, onverwijld en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst te storten op een door JUIST aangewezen bankrekening.
 4. Indien een opdracht door JUIST op basis van ‘no cure, no pay’ wordt uitgevoerd, worden door opdrachtgever/cliënt zonder voorafgaande uitdrukkelijke instemming van JUIST, géén beslissingen genomen dan wel mededelingen gedaan betreffende ingestelde bezwaar/beroepsprocedures bij een overheidsorgaan, die van invloed kunnen zijn op (de uitkomst van) de ingestelde procedures. Hieronder dient onder meer te worden verstaan het doen van uitlatingen of nemen van beslissingen inzake het treffen van schikkingen of het intrekken van ingestelde procedures.
 5. Wanneer opdrachtgever/cliënt handelt in strijd met lid 4, vervalt de ‘no cure, no pay’ afspraak en dienen alle door JUIST gemaakte kosten, waaronder tevens een vergoeding voor de werkzaamheden die zijn verricht tegen het op dat moment geldend uurtarief vermeerderd met in het kader van de opdracht betaalde verschotten en BTW, geheel door de opdrachtgever/cliënt te worden vergoed.
 6. JUIST is te allen tijde gerechtigd om (gerechtelijke) procedures op te starten ten behoeve van het verkrijgen van een proceskostenvergoeding uit hoofde van de uit te voeren opdracht. Opdrachtgever/cliënt verplicht zich ertoe hieraan medewerking te verlenen.
 7. Indien JUIST schade lijdt ten gevolge van handelingen van opdrachtgever/cliënt in strijd met het bepaalde in de voorgaande leden, vervalt hetgeen is overeengekomen aangaande de ‘no-cure-no-pay’-afspraak en is opdrachtgever/cliënt aan JUIST schadevergoeding verschuldigd.
 8. Indien het bestuursorgaan niet binnen de wettelijke termijn een beslissing neemt op het door JUIST ingediende verzoek of bezwaarschrift, dan kan JUIST namens opdrachtgever/cliënt het bestuursorgaan in gebreke stellen en een dwangsom verbeuren op basis van artikel 4:17 Awb. Deze dwangsom komt in zijn geheel toe aan JUIST.
 9. JUIST behoudt zich het recht voor om namens opdrachtgever/cliënt ook andere rechten op schadevergoeding, die voortvloeien uit een handelen en/of nalaten van het bestuursorgaan dan wel de rechterlijke organisatie, te vorderen. De toegekende schadevergoeding komt geheel toe aan JUIST.

Artikel 9 Betaling

 1. Facturen van JUIST dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te zijn betaald op de door JUIST aangegeven wijze. Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever/cliënt, na daartoe ten minste éénmaal door JUIST te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn alsnog te betalen, van rechtswege in verzuim. Alle kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, komen ten laste van de opdrachtgever/cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van JUIST de (hogere) werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen. JUIST is gerechtigd haar facturen, ook als deze nog niet opeisbaar zijn, te verrekenen met gelden die JUIST ten behoeve van de opdrachtgever/cliënt onder zich heeft.
 2. JUIST is bevoegd de teruggave of afgifte van alle in het kader van de opdracht onder zich bevindende gegevens en bescheiden van opdrachtgever/cliënt op te schorten totdat opdrachtgever/cliënt volledig aan zijn verplichtingen jegens JUIST heeft voldaan. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever/cliënt daartoe aanleiding geeft, is JUIST gerechtigd van hem te verlangen dat hij onverwijld
  (aanvullende) zekerheid stelt op een door JUIST te bepalen wijze, waaronder onder meer dient te worden verstaan dat er wordt verlangd dat opdrachtgever/cliënt een voorschot betaalt, alvorens de werkzaamheden worden aangevangen of voortgezet. Gezamenlijke opdrachtgevers/cliënten zijn ieder afzonderlijk hoofdelijk verbonden de verplichtingen als opdrachtnemer na te komen.

Artikel 10 Geheimhouding

 1. JUIST is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die aan JUIST gedurende de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht als vertrouwelijk is toevertrouwd of ter kennis is gekomen of waarvan JUIST het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs behoort te begrijpen.
 2. JUIST behoudt het recht voor de in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis tevens voor andere doeleinden (dan de uitvoering van de opdracht) te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11 Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen JUIST en opdrachtgever/cliënt is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en in te zien op de website www.juistwoz.nl .
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, dan wel de versie die gold ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.